Програма тренінгу


 Проектна діяльність як спосіб вдосконалення інформаційної та  комунікаційної компетентності

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Актуальність тренінгу.

З огляду на стрімкий розвиток технологій та згідно концепції Нової української школи важливими напрямами розвитку для педагогічного складу освітніх закладів, особливо молодшого звена є вдосконалення власної інформаційної та комунікативної компетентностей. Сьогодні потреба у впевненому володінні цими компетентностями підкреслюється запровадженням елементів дистанційної освіти на фоні пандемії корона вірусу. Вчителям все частіше доводиться використовувати та вдосконалювати саме ці компетентності.

Предметом тренінгу є діяльність вчителя щодо вдосконалення власної інформаційної та комунікативної компетентності через створення інноваційних продуктів викладацької діяльності за допомогою проектного методу.

Мета тренінгу: сприяти вдосконаленню навичок користування власною інформаційною та комунікативною компетентністю в учасників тренінгу та опануванню нових способів створення інноваційних методик та засобів викладацької діяльності.

Основні завдання тренінгу:

1.                  Познайомити учасників тренінгу з різними видами програм по створенню проектів та можливостями, які відкриває робота з проектною діяльністю в педагогічній сфері.

2.                  На прикладі однієї з програм опанувати практичні методи і прийоми роботи в ній та створення проектів, які б відповідали викладацький потребам учасників тренінгу.

3.                  Сформувати в учасників тренінгу бажання опановувати та використовувати нові програми та інші технічні можливості сучасності задля саморозвитку та створення інноваційних підходів у власній педагогічній діяльності.

Нормативне забезпечення проведення тренінгу:

Закон України «Про освіту»;

Концепція «Нова українська школа»;

Професійні компетентності, які розвиваються на тренінгу:

        загально-педагогічна компетентність (формування та примінення навичок проектної діяльності в освітньому процесі);

        психологічна компетентність (опанування навичок використання комп’ютерних технологій для створення інноваційних підходів до викладання та включення їх в активну освітню діяльність);

        соціально-психологічна (формування інформаційної та комунікативної компетентностей педагогів).

Опис структури тренінгу.

Тренінг розрахований на 60 хвилин і складається з трьох  модулів

Модуль 1.  Основи проектної діяльності та можливості її використання в освітньому просторі.

Мета модулю: Познайомити учасників тренінгу з основами проектної діяльності та можливостями її використання в активній освітній діяльності.

Модуль 2.  Підходи та прийоми створення проектів на прикладі однієї з програм.

Мета модулю: Сформувати в учасників тренінгу навички практичної роботи в програмах по створенню проектів та розробки власної проектної продукції з урахуванням їх нагальних викладацьких потреб.

Модуль 3. Підсумковий

Мета модулю: підведення підсумків тренінгу.

На заключному етапі в ході обговорення результативності методу проектів, здійснюється презентація вже створених та апробованих на практиці проектних матеріалів, а також колективна рефлексія: чи виправдалися очікування від тренінгу.

Особливості організації проведення тренінгу. Тренінг має виключно практичну спрямованість: більшість обсягу навчального часу займають практичні та демонстраційні види роботи. Під час карантину з приводу пандемії корона вірусу тренінг проводиться у електронному віддаленому форматі із залученням синхронного зв’язку через систему Zoom/

Форми та методи організації освітньої діяльності. Використовуються фронтальні, групові та індивідуальні форми організації діяльності, самостійна робота.

Матеріально-технічне забезпечення тренінгу: компьютер, електронний ресурс обмеженого доступу з матеріалами тренінгу, комп'ютерні програми для створення проектів, допоміжні матеріали.

Форма підсумкового контролю: колективна рефлексія: способи роботи в програмах по створенню проектів та обговорення результативності цього методу.

 


 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ТРЕНІНГУ

"Проектна діяльність як спосіб вдосконалення інформаційної та  комунікаційної компетентності"

№№ п/п

 

Зміст навчального модуля

 

Кількість хвилин

Лекційні

Практичні

Разом

Модуль 1.  Основи проектної діяльності та можливості її використання в освітньому просторі.

 

15

15

1.1.

Знайомство учасників тренінгу.

(в дистанційному форматі робота відбувається в системі Zoom і на форумі електронного ресурсу)

 

5

5

1.2.

Інструктивна презентація, знайомство з методами та метою проведення тренінгу

 

5

5

1.3

Дидактичні методи роботи та можливості використання програм зі створення проектів.

 

5

5

Модуль 2.  Підходи та прийоми створення проектів на прикладі однієї з програм.

 

25

25

2.1

Особливості створення продуктів проектної діяльності на базі програми  Film Maker

 

15

15

2.2

Особливості роботи в програмах по створенню проектів

 

10

10

Модуль 3. Підсумковий

 

20

20

3.1.

Обговорення продуктивності методу проектів, відповіді на запитання. (в дистанційному режимі через Zoom)

 

10

10

3.2

Рефлексія (в дистанційному режимі: враження, побажання, пропозиції)

 

10

10

РАЗОМ

 

60

60

 

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Передмова

Інструкція для участі у віртуальному тренінгу